Производство на училишен и канцелариски мебел

Училишна таблаУчилишна табла /зелена и бела (може да се изработи повеќе димензии)